Teisinė informacija

Teisinė informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS (aktyvi nuoroda)  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO (aktyvi nuoroda) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453

 

Failai