Paslaugos

Prašymų ir kt. dokumentų priėmimas dėl ES pagalbos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims

Kokiu tikslu teikiama paslauga?

Sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Jonavos miesto ir rajono gyventojams gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą  (toliau – Parama)ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir/ar socialinės atskirties mažinimo.

Kas turi teisę gauti paslaugą?

Teisę gauti paramą maisto produktais iš Fondo turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį. Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorės  sutikimu yra taikomos išimtys:

  • asmuo yra pensinio amžiaus ir gyvena vienas;
  • asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;
  • šeima augina 3 ir daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šeimoje yra vyresnių kaip 18 metų vaikų ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
  • šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
  • asmuo vienas augina vaikus;
  • šeima (-os) patiria socialinę riziką ir kai jai (joms) yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
  • asmenys atitinka kriterijus, nurodytus  patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-503, IV skyriaus,  28 punktu.
  •  

Kur kreiptis, norint gauti pagalbą maisto produktais?

Dėl pagalbos maisto produktais nepasiturintiems asmenims reikia kreiptis:

  • Jonavos miesto gyventojams – į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą;
  • gyvenantiems Jonavos rajono kaimiškose seniūnijose gyventojams - Socialinių paslaugų centro padalinius seniūnijose.

Kreipiantis dėl pagalbos maisto produktais nepasiturintiems asmenims, su savimi turėti  tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

 

Prašymų priėmimo laikas: I- III, IV - 8,00-12.00 val. ir  12,30-17.00; 

           V - 8.00-14.00 val.

 

Dėl informacijos apie pagalbą maisto produktais nepasiturintiems asmenims kreiptis tel. (8-349) 50482.