• Globos centro funkcijos:

  • organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas;
  • teikti ir organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant vaiką gražinti į šeimą;
  • teikti ir organizuoti reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą) budintiems globotojams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams;
  • atlikti budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
  • organizuoti globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais savitarpio pagalbos grupes, supervizijas;
  • bendradarbiauti su savivaldybės administracija, vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • vykdyti gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityje sklaidą.

  Teikiamos paslaugos:

  • Informavimas (telefonu, elektroniniu paštu);
  • Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • Psichologo konsultacijos;
  • Intensyvi pagalba krizių atveju;
  • Socialinio darbuotojo globos koordinavimui paslaugos;
  • Savitarpio paramos grupės globėjams, įtėviams;
  • Grupės globojamiems bei įvaikintiems vaikams;
  • Sociokultūrinės paslaugos: išvykos, renginiai;
  • Mokymai pagal GIMK programą;
  • Tęstiniai mokymai, paskaitos;
  • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;
  • Metodinė pagalba;
  • Laikino atokvėpio paslaugos.

   

   

  GLOBOS CENTRO KONTAKTAI:

  Chemikų g. 136, Jonava
  Tel. (8 349) 20 1514, +370 618 41449
  Darbo laikas: I – V, 8 - 17 val. 

  SOC. DARBUOTOJAI ATESTUOTI PAGAL GIMK PROGRAMĄ

  Živilė Tumavičienė, el. p. zivile.tumaviciene@jonavosspc.lt 

  Vaida Kunickienė, el. p. vaida.kunickiene@jonavosspc.lt

   

  SOC. DARBUOTOJAI GLOBOS KOORDINAVIMUI

  Ina Savickienė, el. p. ina.savickiene@jonavosspc.lt

  Agnė Krajašienė, el. p. agne.kazlauskaite@jonavosspc.lt

  Žydrūnė Kuzmickienė, el.p. zydrune.kuzmickiene@jonavosspc.lt

   

  PSICHOLOGAS

  Jūratė Beniulienė, Dalia Gataveckienė, darbo laikas: II – IV, 8 - 18 val.