Informacija

Apie mediaciją

MEDIACIJA – TAI

Greitesnis, pigesnis ir psichologiškai lengvesnis civilinių ginčų sprendimo būdas, kurio paskirtis – padėti ginčo šalims išspręsti ginčą taikiai, pasitelkiant kvalifikuotą ir nešališką specialistą – mediatorių.

MEDIACIJOS PRIVALUMAI

 • Taupomas laikas ir pinigai (mediacijos paslaugos nemokamas, vykdomos jums patogiu laiku ir būdu);
 • Mažiau neigiamų emocijų (neformali procedūra, kurios metu mediatorius padeda atpažinti jausmus ir emocijas bei valdyti juos);
 • Galimybė kontroliuoti proceso eigą ir rezultatą (turite galimybė bet kada pasitraukti iš proceso);
 • Konfidencialus procesas;
 • Neprarandate galimybės konsultuotis su teisininkais;
 • Profesionali pagalba sprendžiant ginčą.

MEDIATORIUS

Specialių žinių ir aukštą kvalifikaciją turintis specialistas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Mediatoriaus vaidmuo -  organizuoti mediacijos susitikimus, sukurti saugią erdvę, valdyti ir kontroliuoti mediacijos procesą, sprendžiant šeimos ginčą.

 

Suteikia galimybę išgirsti vienas kito poreikius

×

Nevertina, neteisia

Padeda ieškoti sprendimų variantus

×

Nepriima sprendimų

Padeda atkurti šalių komunikaciją

×

Nepataria

Padeda adaptuotis su pokyčiais

×

Neatstovauja nei vienai iš šalių

 

KAIP VYKSTA MEDIACIJA?

 • Mediatorius susisiekia su šalimis ir suderina susitikimo datą, laiką, vietą ir būdą;
 • Mediacijos susitikimai gali būti individualūs ir/ar bendri;
 • Mediatorius organizuoja, valdo ir kontroliuoja mediacijos procesą;
 • Šalys bet kuriuo mediacijos etapu gali pasitraukti iš mediacijos, raštu informuodami mediatorių ir kitą šalį;
 • Pasibaigus mediacijos procesui, šalims pageidaujant ir mediatoriui sutikus, mediatorius gali paruošti dokumentus teismui.

 

MEDIACIJOS RŪŠYS

PRIVALOMOJI MEDIACIJA (neteisminė mediacija) – mediacija, kuria įstatymų nustatytais atvejais privaloma pasinaudoti prieš kreipiantis į teismą dėl ginčo sprendimo.  Privaloma mediacija  Lietuvoje pradėta taikyti   nuo 2020 m. sausio 1 d.,  sprendžiant  šeimos ginčus, dėl kurių pagal įstatymus leidžiama ginčo šalims sudaryti taikos sutartį.

Dėl privalomosios mediacijos viena iš šalių arba abi šalys turi kreiptis į:

 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (iki 4 val. nemokamai, apmoka VGTPT iš valstybės biudžeto lėšų);
 • tiesiogiai į mediatorių (paslauga mokama);
 • Jonavos r. socialinių paslaugų centro Bendruomeninius šeimos namus (paslauga nemokama, apmokama iš ES finansuojamo projekto “Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Jonavos savivaldybėje).

Naudinga žinoti! Vykstant mediacijai, šalims garantuojama teisė bet kada pasitraukti iš privalomos mediacijos.

TEISMINĖ MEDIACIJA - ginčų sprendimo procedūra, kurios metu mediatorius padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą, kuris jau yra nagrinėjamas teisme (civilinėje byloje). Norėdami gauti paslaugą, ginčo  šalys arba viena iš šalių turi pateikti prašymą teisėjui. Teisminė mediacija  nemokama. Civilinėje byloje mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenka ir skiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Teisminė mediacija gali būti vykdoma iki keturių valandų. Jeigu pasibaigus šiam laikui galutinis susitarimas dėl taikaus ginčo sprendimo dar nepasiektas, ginčo šalys gali toliau savanoriškai tęsti teisminę mediaciją ginčo šalių lėšomis.

     Naudinga žinoti! Mediacijos metu pasiekus taikų susitarimą, šalims grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio.

 

KUO MAN GALI BŪTI NAUDINGA MEDIACIJA?

Sprendžiant ginčą, teismas ne vienintelis kelias spręsti nesutarimus. Pasinaudojus mediacija ir nepavykus išspręsti ginčą taikiai, Jūs neprarandate galimybės ginčą spręsti teisme.

MEDIACIJA AR TEISMAS?

MEDIACIJA

TEISMAS

 Ginčą sprendžia šalys

Ginčą sprendžia teisėjas valstybės vardu

Santykiai dažnu atveju lieka geri, kartais net pagerėja

Santykiai jei ir buvo geri, po teismo, dažnu atveju, šalys tampa priešais

Neformalus procesas

(patogiu laiku ir patogioje vietoje)

Formalizuotas procesas

(proceso bei įrodinėjimo taisyklės, nustatytu laiku teisme)

Rezultatas – šalių susitarimas, kuris tvatinamas teisme (tenkina abi šalis)

Rezultatas - teismo sprendimas

(dažnai netenkina nei vienos iš šalių)

Konfidencialus procesas

Viešas procesas

Tikslas - taikus ginčo išsprendimas

Tikslas - teisingumo įvykdymas

Vieta bendradarbiavimui ir dialogui

Vieta rungimuisi ir įrodinėjimui

(kova, pyktis, negatyvas)

Ginčo išsprendimo pagrindas -

šalių tikrieji interesai ir poreikiai

Ginčo išsprendimo pagrindas -

šalių teisės ir pareigos

Procesas nukreiptas į ateitį ir santykių išsaugojimą ateityje

Procesas nukreiptas į praeitį ir santykių aiškinimąsi praeityje

Sprendimai gali būti nestandartiniai ir kūrybiški

Sprendimai standartiniai, nulemti teisės normų ir suformuotos teismų praktikos

Šalis įpareigoja šalių susitarimas

Šalis įpareigoja galutinis teismo sprendimas

 

KUR KREIPTIS DĖL MEDIACIJOS?

 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba:

 tel. 8 700 00 211; el. p. teisinepagalba@vgtpt.lt;

 • Jonavos r. socialinių paslaugų centro Bendruomeniniai šeimos namai:

tel. 8 349 33123, 8 693 91859; el. p.  BSNjonava@gmail.com;

 • Mediacijos infolinija, tel. 8 603 33306.