Prekybos žmonėmis prevencija

Prekybos žmonėmis prevencija

Kas yra prekyba žmonėmis?

Prekyba žmonėmis reiškia asmenų verbavimą, pervežimą, perdavimą, slėpimą ar priėmimą naudojant įvairias prievartos formas, apgaulę, sukčiavimą, piktnaudžiavimą valdžia ar pasinaudojant kito asmens pažeidžiamumu. Jei žmogaus sutikimas būti pervežamu buvo išgautas naudojant šias priemones, jis yra laikomas nusikaltimo auka. Vaiko iki 18 metų verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar priėmimas išnaudojimo tikslais yra laikomas prekyba žmonėmis net jei nebuvo panaudotos aukščiau išvardintos priemonės. Išnaudojimo formos apima prostituciją ar kitokį seksualinį išnaudojimą, prievartinį darbą ar paslaugas, vergiją ar į vergiją panašią veiklą, arba organų pašalinimą. (Jungtinių Tautų protokolo apibrėžimas, 2000).

Jonavos r. socialinių paslaugų centras, bendradarbiaudamas su Tarptautinės migracijos Organizacija, Kauno Moterų draugija, Lietuvos Caritas, Kauno Vyrų krizių centru, asocialiąja Vakonsalta, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kt. partneriais vykdo prekybos žmonėmis prevencijos veiklą.

Mūsų veikla 2014 metais:

1) Jonavos r. socialinių paslaugų centras 2014 m. spalio mėn. dalyvavo TMO Tarptautinės migracijos, Pabėgėlių priėmimo centro, Ruklos seniūnijos ir Jonavos PK organizuotame pasitarime „Prekybos žmonėmis reiškinio raiška Ruklos bendruomenėje" – aptartos nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų nelegalaus pervežimo ir socialinės rizikos asmenų (benamių) priverstinio įdarbinimo, ekonominės vergovės problemos; tarpinstitucinio bendradarbiavimo, sprendžiant prekybos žmonėmis problemas, galimybės.

2) 2014 m. lapkričio 27 d. Jonavos r, socialinių paslaugų centro Metodinis centras, bendradarbiaudamas su TMO Tarptautine migracijos organizacija, projekto „Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas" rėmuose, organizavo Jonavos r. socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų ir VTAS specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymus – „Prekybos žmonėmis reiškinio atpažinimas: naujos formos, prevencija ir pagalba nukentėjusiems". Mokymuose dalyvavo 20 Jonavos rajono specialistų. Kvalifikacijos kėlimo mokymai dalyviams organizuoti nemokamai.

3) Bendra projektinė veikla, susijusi su prekybos žmonėmis prevencija: projektas „Vieni, bet neatskirti" (socialinės atskirties asmenims), Merginų ir probleminių šeimų įgalinimo projektas (su KMD), projektas „Tu gali" (socialinės atskirties asmenims) , projektas „Tiltai į sėkmingą integracija" (prieglobstį gavusiems užsieniečiams, su LRK), projektas „Saugok save ir kitus" (Soc. atskirtį ir smurtą patiriantiems asmenims, su Vakonsalta).